V.l.n.r.van links naar rechts, draaiboekaanduiding voor een camerabeweging.
V.l.n.r.Deze uitrijder is v.l.n.r.
V.O.voice-over, een later bij het beeld gevoerde vertelstem.
V.O.
Vastlopeneen tv-beeld waarin geen detail in lichte partijen is te zien (overbelicht).
Vastlopen
Vast Shoteen vast shot is een beeldkader dat niet verandert, in één instelling gedraaid wordt.
Vast Shot
Verliezeneen camerabeweging of verandering in kadering die ervoor zorgt dat een speler of een object buiten het beeldkader gaat vallen.
Verliezen
Video-editorkiest de beste beelden en het beste geluid uit en monteert die tot een geheel. Dit doet hij in samenwerking met de regisseur.
Video-editor
Viewfinderkleine zwart/wit of kleurenmonitor op iedere videocamera, waarmee de opnamen beoordeeld worden en ingesteld tijdens de opnamen.
Viewfinder
Vlageen met zwart flanel bekleed metalen frame waarmee ongewenst invallend licht uit de cameralens gehouden kan worden, of waarmee een directe lichtbron kan worden afgeschermd.
Vlag
Vloerde studiovloer.
Vloer
Vloerkruisgrondstatief t.b.v. lichtarmaturen.
Vloerkruis
Voedingsadapterapparaat dat het mogelijk maakt om met portable apparatuur die is bedoeld voor NC batterijen, ook op lichtnet (220 volt) te draaien.
Voedingsadapter
VogelperspectiefVogelperspectief
een shot vanuit een hoog camerastandpunt.
Voice-overeen naderhand aan het beeld toegevoegde vertelstem. Betreft dus een buiten beeld gesproken commentaartekst bij beeldmontage, zoals je die vooral tegenkomt bij nieuwsitems en reportages, waarmee elementaire feitelijke en verbindende informatie wordt verteld.
Voice-overIn het draaiboek zie je M-1 (micro 1) en M-2 staan. Terwijl de video loopt lezen de presentatoren live mee.
Volgspoteen met de hand te bedienen beweegbare sterke lichtbron, vaak gebruikt om optredende artiesten permanent in het volle licht te houden, ook als ze erg mobiel zijn.
Volgspot
Voorafluistering1. de geluidstechnicus kan, voordat hij binnenkomende bronnen op de band vastlegt, ze eerst afluisteren en beoordelen door middel van een extra, voor de opnamekop aangebrachte weergavekop.
2. de inrichting in een geluidsmengtafel via welke de geluidstechnicus op elke ingang het binnenkomende signaal af kan luisteren, voordat hij het door middel van een fader in het geluidstotaal toelaat; ook wel PFL genoemd.
Voorafluistering
Voorcuenhet attenderen van bijvoorbeeld de cameraman (of andere discipline) voor de volgende uit te voeren handeling.
Voorcuen
VoorgrondVoorgrond
het gedeelte van de set dat het dichtst bij de camera i
Voorlichtlicht dat van de kant van de camera komt
Voorlicht
 
Voormontageeen inhoudelijke fase van het maakproces waarin het eindproduct in nauw overleg tussen regisseur en editor zijn compositorische vorm krijgt. Wordt ook wel offline montage genoemd. Daarna volgt een technische afwerkingsfase, de eindmontage (online).
Voormontage
Voorproductieperiodepreproductieperiode; de periode in het productieproces voorafgaand aan de feitelijke opnameperiode.
Voorproductieperiode
Vox-popskort voor vox populi (latijns: de stem van het volk). Vox-pop bij televisie staat voor korte publieksreacties op standaardvragen in een snel gemonteerde sequentie.
Vox-pops
Vrijwaringsverklaringeen verklaring waarin de ondertekenaar bijvoorbeeld een figurant of eigenaar van een locatie, afziet van alle verdere claims en hij de opdrachtgever of de producent de vrije hand geeft om met het opgenomen materiaal te doen wat hem goeddunkt.

VrijwaringsverklaringQuitclaim “------”


Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij de opnames van het televisieprogramma “--------” (hierna: het Programma), dat door TVCollege Hilversum (hierna: TVCollege) wordt geproduceerd. Wij willen u vragen deze medewerking schriftelijk te bevestigen d.m.v. het ondertekenen van het navolgende:

Ondergetekende verklaart het volgende:

Door zitting te nemen in het publiek van het Programma, ben ik mij ervan bewust dat er beeld- en geluidsopnamen (de “Opnamen”) zullen worden gemaakt welke  mogelijkerwijs zullen worden uitgezonden ten behoeve van het Programma. Alle (huidige en toekomstige) (intellectuele eigendoms) rechten (waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt auteursrechten en naburige rechten) terzake van al hetgeen tot stand komt in verband met mijn deelname aan de Opnamen, berusten exclusief bij TVCollege (“Intellectuele Eigendomsrechten”). Dit betekent onder andere dat TVCollege de Intellectuele Eigendomsrechten wereldwijd onbeperkt (herhaald) mag uit (doen) zenden (via welke vorm van distributie dan ook) en commercieel mag exploiteren. 

Door ondertekening van deze verklaring draag ik hierbij onherroepelijk alle Intellectuele Eigendomsrechten over aan TVCollege en doe jegens T TVCollege afstand van alle (huidige en toekomstige) persoonlijkheidsrechten zoals bedoeld in artikel 25 Auteurswet en artikel 5 Wet Naburige Rechten, voor zover deze wetten in die mogelijkheid voorzien (“Persoonlijkheidsrechten”). TVCollege is voor onbepaalde tijd gerechtigd maar niet verplicht om, zonder verdere toestemming, of zonder dat daarvoor enige vergoeding is verschuldigd, tot verveelvoudiging en openbaarmaking van de Prestaties en om tot exploitatie van de Intellectuele Eigendomsrechten over te gaan dan wel derden daartoe aan te stellen. In geval TVCollege daartoe overgaat, is TVCollege volledig vrij om de Intellectuele Eigendomsrechten zonder enige beperking, wereldwijd, geheel of gedeeltelijk, al dan niet in gewijzigde vorm, op welke wijze, in welke omvang, in welke huidige en toekomstige vorm en via welk huidig en toekomstig medium dan ook te (doen) exploiteren (waaronder in ieder geval begrepen de exploitatie door middel van televisie, radio, internet, (mobiele) telefonie, kabel, satelliet, video, dvd, cd, CD-Rom, tijdschriften, etc.

Ik erken dat het mij verboden is om zelfstandig beeld- en/of geluidsopnamen (zoals foto’s en/of video-opnames) te (doen) maken gedurende de opnames van het Programma. 

Ik erken dat mij door TVCollege volledige geheimhouding is opgelegd van alle informatie/kennis/gegevens etc. betreffende of verbandhoudende met (de totstandkoming van) het Programma.

TVCollege zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, welke ik lijd verbandhoudende met mijn deelname aan de Opnamen.


Naam:…………………………
Handtekening 
 
VTRVideo Tape Recorder
VTR
Vu-metermeter ter controle van het opname en weergave niveau van het audio en video signaal.
Vu-meter
VisagieIedereen die in de studio kom, gaat er langs. Als visagist weet je alle verhalen die er spelen!
Visagie