P.O.V.point of view, aanduiding voor een camera-instelling of shot, gedraaid vanuit het gezichtspunt van de speler. De cameralens is in zo'n geval op de plaats waar de ogen van de desbetreffende speler zou zijn als hij dat gezichtspunt werkelijk zou innemen.
P.O.V.
P.U.Pick-up.
1. het overdraaien van een gedeelte van een verder goedgekeurde take.
2. draaitafel.
P.U.
Packshothet shot in een commercieel -vaak een freeze- frame waarin het product getoond wordt.
Packshot
PalPhase Alternating Line, een kleurentelevisiesysteem met 625 beeldlijnen en 25 beelden per seconden dat in bijna alle Europese landen wordt gebruikt. In Frankrijk en de Oost-Europese landen wordt het SECAM-systeem gebruikt. Beide systemen zijn superieur aan het in de Verenigde Staten, Canada en Japan gebruikte NTSC-systeem.
Pal
Panofwel panoramique, een horizontale camerabeweging vanuit een vast punt. Ook wel zwenk genoemd.
Pan
Pan Li/rdraaiboekaanduiding: naar links of rechts panorameren zonder de camera te verplaatsen.
Pan Li/r
Pancake1. een bij make-up gebruikt poeder om in beeld verschijnende mensen er niet te bleek uit te laten zien.
Pancake
2. een plat verhoginkje zie hokker
Pancake
Paraplueen paraplu waarvan de binnenkant is voorzien van een licht reflecterende laag. Dit soort paraplu's wordt, net als een plaatje piep, gebruikt om gericht licht te reflecteren en daarmee indirect een persoon of voorwerp uit te lichten.
Paraplu
Pay-offde uitwerking van een van te voren gepland dramatisch effect.
Pay-off
Peakpieklevel van audiosignaal. Let op: digitaal geluid dat over de limit gaat (rood) valt geheel weg.
Peak
Perspectief1. de kunst om voorwerpen in een plat vlak zodanig af te beelden dat ze op dezelfde wijze worden waargenomen als diezelfde voorwerpen in de realiteit.
2. het optische bedrog waardoor twee evenwijdige lijnen, naarmate ze zich in de kijkrichting verder van de camera of het menselijk oog verwijderen, naar elkaar toe lijken te lopen. Dit effect suggereert diepte in het platte vlak.
Perspectief
Pflprefader-listening, voorafluistering, het afluisteren van de bron voordat (of tijdens) de feitelijke mixage gemaakt wordt.
Pfl
Picturebeeld of beeldje.
Picture
Motion Pictures Museum
Picture
http://fieldcondition.com/blog/2020/3/16/tour-academy-museum-renzo-piano
 
Picture-searchhet met behoud van beeld versneld heen- en terugspoelen van een band in een videorecorder of camera.
Picture-search
Piep1. een elektronisch gegenereerde toon, meestal van 1000 hertz, om geluidslijnen te testen of om machines op norm in te regelen. Deze piep wordt ook op de geluidsband gezet om het einde van de opnames op die band aan te geven, het zogenaamde afpiepen.
2. zie plaatje piep.
Piep
Piloteen proefaflevering van een televisieserie, meestal twee maal zo lang als een normale aflevering.
Pilot
Pingpongeneen in de videomontage gebruikte term om aan te geven dat van de opnameband het geluid van spoor 1 wordt weergegeven en met andere audiosignalen gemengd weer wordt opgenomen op spoor 2, of omgekeerd.
Pingpongen
Pitchdossierhandout bij presentatie – mapje waarin na de pitchpresentatie alle gegevens van de film kunnen worden nagelezen, zoals synopsis, logline, globale productieplanning en globale begroting.
Pitchdossier
Pitchenop onderscheidende en overtuigende manier presenteren van idee/format, met als hoofddoel het verkopen van je film- of programmavoorstel.
PitchenEen goed voorstel zou je binnen een minuut kunnen vertellen. Vandaar de elovatorpitch.
Pixelsde afzonderlijke punten waaruit een beeld is opgebouwd. Een pixel kan meer één kleur hebben.
Pixels
Plaatjehet beeld op de monitor.
Plaatje
Plaatje
Mooi plaatje?
Plaatje Piepeen plaat wit piepschuim, veel gebruikt om direct gericht licht via de techniek van het bouncen indirect te laten werken. Zie ook invullicht.
Plaatje Piep
Plaatjes Kijkeneen term voor de eerste doorloop van een aantal camera-instellingen. Tevreden over de shots en achtergronden? 
Plaatjes Kijken
Plagiaathet overnemen van andermans werk zonder correcte bronvermelding.
Plagiaat
Kurosawa(Yojimbo) schreef Leone (Fistful of Dollars) een brief waarin stond: 'Signor Leone, ik heb net de kans gehad om uw film te zien. Het is een hele fijne film, maar het is mijn film. Kurosawa kreeg van de rechter gelijk en verdiende hiermee (wellicht treurig) meer dan zijn eigen film.
Plasmaschermopvolger van het LCD scherm, waarbij de projectie van de beeldpunten op flat screens via plasmatechnologie wordt opgetekend.
Plasmascherm
Plan Americainkadering vlak boven de knie tot kruin.
Plan Americain
Plattegrondeen standaard plattegrond van de studio waarop alle vaste technische voorzieningen zoals camera-aansluitingen, trekken en lichtcoördinaten zijn aangegeven. Daarbij kunnen cameraposities, mise-en-scène en de plaatsing van het decor nauwkeurig worden ingetekend. Voor een locatieplattegrond geldt voor dat laatste betreft hetzelfde.
Plattegrond
Play Backhet lipsynchroon meebewegen van de mond met een van tevoren opgenomen en vervolgens weergegeven geluid.
Play Back
Playereen (video)recorder die alleen kan afspelen of die alleen wordt gebruikt om af te spelen.
Player
PloegPloeg
alle medewerkers aan een televisieproductie achter de camera, zoals onder andere beeld- en geluidstechnici, video-editors, cameramensen, belichters, lichttechnici, toneelmeesters, kleedsters, grimeurs, rekwisiteurs, opnameleider, producer en regisseur.
 
Plopkapeen schuimrubberen kap die over de microfoon geschoven kan worden om het ploppen te verminderen of te voorkomen.
Plopkap
Ploppeneen geluidsvervorming die kan optreden bij het uitspreken van de p,b,k,v,d,f en de t bij daarvoor gevoelige microfoons.
Ploppen
Plotde gebeurtenissen in het verhaal die getoond of verteld worden. een netwerk van dramatische conflictstof dat een verhaal interessant maakt, de lijn die structuur aan het geheel geeft. Vaak is het plot een door het toeval bepaalde opeenvolging van gebeurtenissen.
Plot
Plover-dollyde merknaam voor een studiodolly met een groter hoogte- en laagtebereik dan de pedestaldolly. Vooral voor de wat zwaardere studio camera's
Plover-dolly
Plugeen adapter of verloopstekker. Pluggen zijn gewoon stekkers.
PlugPlug
Point Of Attackmoment in het verhaal dat de film begint. Alles daarvoor is backstory.
Polecatuitschuifbare buis met zuignappen die tussen twee muren geklemd kan worden om lampen aan te bevestigen.
Polecat
Pole-operatedafstandsbediening t.b.v. lichtspots d.m.v. een stok met een haakje. (richtstok)
Pole-operated
Pompen1. het snel op elkaar laten volgen van in- en uitzoom bewegingen.
2. bij geluid een op- en neergaand effect dat wordt veroorzaakt door een verkeerd ingestelde limitter.
Pompen
Postproductiehet afwerken van de productie na de laatste opnames; de complete nabewerking van beeld en geluid, alsmede het administratief en financieel afwerken van de verwerkte gegevens.
Postproductie
Potmetereen schaalmeter waarop mechanisch of digitaal het geluidsniveau bij opname af te lezen is. Door het draaien of schuiven van een knop is de uitsturing van het geluid elektronisch te regelen. Potmeter zie je ook vaak op een intercompaneel zitten. De potmeter kan meerdere ringen bevatten waarbij de bijvoorbeeld het programmageluid zachter kan zetten t.o.v. het intercomgeluid om de verstaanbaarheid van hetgeen er gezegd wordt te vergroten.
Potmeter
Prakkort voor praktikabel.
Prak
Praktikabeleen inklapbare en demontabele houten verhoging van variabele afmetingen. Zo'n verhoging wordt gebruikt bij decorbouw of voor het op hoger niveau opstellen van opname- of lichtapparatuur.
Praktikabel

er zijn vele mogelijkheden!
Praktikabel
Premissede premisse omschrijft minimaal wat de maker wil vertellen, c.q. wil bewijzen aan de hand van het gekozen onderwerp. Bijvoorbeeld: ‘pacifisme leidt tot geweld’. Een premisse leidt automatisch tot een ontwikkeling in het verhaal of onderwerp.
Premisse
Premisse
Per uitzending lijkt bovenstaande meer een storyline van lange termijn en is "wie goed doet, goed ontmoet" en "belangeloze vriendschap" eerder het hoofdgegeven.
Pre-production/ Preproductievoorproductie of periode van voorbereiding; het gedeelte van de productieperiode voor er daadwerkelijk opgenomen wordt.
Pre-production/ Preproductie
Preproductieplanningindeling van de preproductieperiode.
Preproductieplanning
Prequeleen sequel die zich voor het origineel afspeelt, en dus uitlegt hoe het zover heeft kunnen komen.
Prequel
Pre-rollde aanlooptijd die een video-montagemachine nodig heeft om op het moment van de te maken beeldovergang een stabiel beeld te geven.
Tegenwoordig ook: Een korte online videoadvertentie van maximaal 30 seconden die wordt afgespeeld voorafgaand aan de video die de kijker wil gaan bekijken Vaak moet de pre-roll video volledig worden afgekeken, soms kan na een aantal seconden worden doorgeklikt naar de werkelijke video.


Pre-roll
Presetpreset standen zijn instellingen op apparatuur, die elke gebruiker kan instellen volgens een gewenst modificatie. Bijvoorbeeld de gain van een c=videocamera kan preset op -3 staan. Door te schakelen op preset weet de cameraman snel en exact de instelling. Hetzelfde kan voor kleurtemperatuur en andere instellingen.
Preset
Preview1. een voorvertoning, meestal voor betrokkenen, opdrachtgevers of persvertegenwoordigers.
2. de previewmonitor waarop onder andere het nieuwe beeld zichtbaar wordt, nog voor het moment dat de eigenlijke schakeling gemaakt is.
Preview
Previewmonitoreen monitor in de regie waarop in de voorafkijk het beeld van een van de beschikbare beeldbronnen (titelmenger, zendlijn, enz.) of camera's te zien is. De monitor bevindt zich vaak naast of onder de actual-monitor.
Previewmonitor
Primaire Kleurenbij het mengen van verven in de schilderkunst zijn rood, geel en blauw de primaire kleuren. In het lichtspectrum en ook in de televisietechniek worden rood, groen en blauw als primaire kleuren gehanteerd. Alle andere, secundaire kleuren kunnen worden samengesteld door het mengen van primaire kleuren met elkaar en/of met wit en zwart of alle daartussen liggende grijstinten.
Primaire Kleuren
Prime-timesinds er commercials worden uitgezonden op televisie wordt er gebruik gemaakt van een zendtijdindeling gebaseerd op kijkdichtheid. Daarbij staat prime-time voor de periode tussen 8 en 10 uur 's avonds.
Prime-time
Printenafdrukken van het negatief filmmateriaal.Printen
Print!aanwijzing van de regisseur, na de opname van een take waarmee hij aangeeft dat deze take is goedgekeurd.
Print!
PRINT!
Producentin de filmwereld de financieel en inhoudelijk eindverantwoordelijke figuur voor de productie. Bij de televisie kan het voorkomen dat de producent alleen de financiële eindverantwoordelijkheid draagt en dat de inhoudelijke verantwoordelijkheid blijft liggen bij de initiatiefnemer of opdrachtgever van een bepaald project.
Producent
Producerin Nederland degene die naast de regisseur (eindverantwoordelijk voor de artistieke en inhoudelijke kanten van een productie) verantwoordelijk is voor de organisatorische, fiscale, juridische en financiële zaken. In het buitenland komt het veel voor dat de producer ook de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid draagt en daardoor dus hiërarchisch boven de regisseur staat.
Producer
Productieeen verzamelbegrip voor zowel het uiteindelijke product als de vervaardiging ervan.
Productie
Productiebureauhet centrale punt bij een omroep waarvandaan alle organisatorische, financiële en facilitaire zaken gecoördineerd worden.
Productiebureau
Productieleiderdegene die tijdens de draaiperiode op de set de producent vertegenwoordigt en verantwoordelijk is voor het handhaven van het tijdschema en het organisatorische kader; feitelijk de intermediair tussen de regisseur en de (meestal niet lijfelijk aanwezige) producent.
Productieleider
Productienummer1. iedere televisieproductie heeft een nummer (ook wel projectnummer genoemd), waardoor alle zaken aangaande de financiële en facilitaire details bij de desbetreffende omroep terug te vinden zijn.

Productienummer

2. aanduiding voor een groter opgezet onderdeel van een amusementsprogramma, bijvoorbeeld een muzieknummer met showballet en rekwisieten.
Productieperiodede perioden vanaf het moment dat de feitelijke beslissing valt om 'in productie te gaan', tot en met de voltooiende eindmontage.
Productieperiode
Productieplanningde indeling van de totale productieperiode in 4 fases: scenario-ontwikkeling, preproductie, opnamen en postproductie.
Productieplanning
Production Valueeen scene waaraan men kan afzien dat het een hoop geld gekost heeft!
Production Value
Vaak locaties of voorwerpen. In dit geval 2 treinen. Wat zou dat kosten om het spoor en 2 treinen te huren?
ProgrammaleaderProgrammaleader
kort prikkelende audiovisuele clip. Soms met fragmenten uit het oorspronkelijk programma, maar vooral grafisch prikkelend vormgegeven, om kijker te attenderen vooral te gaan kijken. Zie ook teaser.
Projecterenlicht op bijvoorbeeld een achterdoek laten vallen door middel van een sjabloon.
Projecteren
Projectnummerzie productienummer.
Promozie promotie.
Promo
Promotieeen vooraf uit te zenden of te vertonen reclamefilmpje voor een bepaald programma of een te programmeren speelfilm, meestal bestaande uit enkele hoogtepunten voorzien van een enthousiasmerende commentaartekst; ook wel promo genoemd.
Promotie
PropsVaak ee klein voorwerp op de set, zonder enige importantie voor de verhaallijn, waarmee de set wordt aangekleed. Zie rekwisieten.
Hieronder zie je props die inmiddels iconisch zijn.
Props
Prosumerconsumenten opname apparatuur uit het topsegment, die steeds vaker ook voor professionele of semiprofessionele doeleinden wordt ingezet.
Prosumer
Steeds vaker wordt prosumer apparatuur gebruikt voor Film & TV. De film Crank 1 & 2 (2006 en 2009) gebruikte o.a. de Canon XH-A1 en Canon HF10.
Inmiddels is de beeldkwaliteit van prosumercamera's al weer vele malen verbeterd.
Protagonistbelangrijkste personage.
Protagonist
Protagonist
In de Batmanfilm is de Joker de antagonist, maar in de film De Joker de protagonist.
Pull Backde camera op de dolly of rails achteruit bewegen.
Pull Back
Profiel ShotProfiel Shot